Forventninger til den nye regjeringen

Regjeringen Solberg

Nå som Norge har fått ny regjering, er det verdt å se på hva vi kan forvente av den nye regjeringen på områder som angår menneskehandel og moderne slaveri. Regjeringsplattformen danner grunnlaget for politikken til den nye regjeringen, derfor gir den en god pekepinn på politikken framover. 

Norge har ratifisert Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel og forplikter seg derfor på den. Her er det relevant å trekke inn vurderinger og anbefalinger fra GRETAs siste rapport  om menneskehandel. GRETA er en multinasjonal ekspertgruppe underlagt Europarådet bestående av 15 eksperter fra ulike fagområder. De har som oppgave å evaluere tiltak og komme med råd for å hjelpe partene oppfylle forpliktelsene nedfelt i konvensjonen.

Kunnskap om menneskehandel

Regjeringsplattformen nevner menneskehandel allerede i innledningen:

“Regjeringen vil arbeide for å spre kunnskap om menneskerettigheter og bekjempe vold og undertrykking, for eksempel kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, menneskehandel og seksuelt misbruk av barn.”

Vi får håpe at det blir mer enn bare fine ord. Kunnskap om menneskerettigheter og menneskehandel er grunnleggende for å vite hva en skal gjøre med problemet. Når det gjelder informasjonsarbeidet gir GRETA tommel opp for kampanjene myndighetene har arrangert mot kjøp av seksuelle tjenester, samt midler til forebyggende tiltak i opprinnelsesland (pkt. 108-9).

GRETA ser at det er behov for mer spesifikk kunnskap om menneskehandel blant lærere og elever på grunnskolen (pkt 104).  Noe det også skorter på er kunnskap om menneskehandel og ofres rettigheter hos relevante myndighetspersoner. GRETA-rapporten utfordrer den nye regjeringen på å innføre treningsprogrammer for å øke kunnskapen spesielt innenfor rettssystemet, politiet, immigrasjonsmyndigheter og sosialarbeidere (pkt. 73).

Utnyttelse av barn

Regjeringen skriver videre at de vil “styrke arbeidet mot menneskehandel og overgrep mot barn, herunder spredning av overgrepsbilder av barn.” Barn er spesielt sårbare for å bli utnyttet i tvangsarbeid, som tiggere eller som sexslaver, så det er bra å se at regjeringen vil prioriterer akkurat dette. I følge GRETA bør norske myndigheter intensivvisere arbeidet med å avsløre menneskehandel med barn, med  Rom-barn som en risikogruppe. (pkt 64)

Det er et stort problem at asylbarn forsvinner fra mottak. Tilsammen har 237 barn forsvunnet fra 2008 til 2012. Her er det nødvendig å undersøke om tiltakene for å forhindre forsvinninger og etterforskningen av disse, er bra nok. (pkt 177)  Når det gjelder barn i risiko for å bli utnyttet i menneskehandel er det hjemmel i loven for å holde de på lukkede mottak. Den blåblå regjeringen vil bygge flere lukkede mottak. Skal barn holdes på slike mottak bør de være tilrettelagt spesielt for barn. GRETA vil at ordningen holdes under lupen. (pkt 178)

Tiggerforbud

Den siste rapporten fra KOM (s.40) viser at det forekommer tvangsarbeid relatert til tigging.  Det store spørsmålet er om et tiggerforbud vil hindre utnyttelse av barn og voksne til dette formålet. GRETA understreker at konvensjonen ikke tar for seg tigging generelt, men tigging som tvangsarbeid. (pkt 62)

Det er også en fare for at å kriminalisere tigging vil føre til andre former for tvangsarbeid og mer vinningskriminalitet. De to eneste landene i Europa som har tiggerforbud er Storbritania og Danmark, derfor vil det være lurt å undersøke hvilken effekt det har hatt i disse landene først.

Sexkjøpsloven

Regjeringen skriver at de ønsker å “evaluere sexkjøpsloven, og legge frem en stortingsmelding på bakgrunn av evalueringen.”  GRETA skriver at effektene av sexkjøpsloven har vært vanskelig å måle, og ønsker en grundig evaluering velkommen (pkt 112). Justisdepartementet gikk inn for en slik evaluering tidligere i år og det er bra å se at den nye regjeringen vil videreføre forskning på dette området.

Det er positivt å se at den nye regjeringen skriver de vil forsterke de sosialpolitiske virkemidlene overfor prostituerte i en vanskelig situasjon. GRETA poengterer at dette bør inkludere bosted og bedre informasjon om rettigheter. Ordningen med refleksjonsperiode (6mnd) bør fortsette, men bør gis uavhengig av om ofret samarbeider i etterforskningen. Videre krever GRETA at det bør sikres tilgang til helsetjenester i refleksjonsperioden (pkt 197). Her har regjeringen Solberg mye å leve opp til.

Strengere straffer

Menneskehandel er en alvorlig forbrytelse og bør straffes tilsvarende. Straffelovens § 224 må utvide definisjonen på menneskehendel til å inkludere slaveri, slaverliknende praksiser og trelldom. GRETA forslår videre at strafferammen for menneskehandel økes (pkt. 236). Regjeringspartiene (spesielt FrP) har i valgkampen lovet strengere straffer for alvorlige forbrytelser. Her har de sjansen til å innføre det.

I følge regjeringsplattformen skal det bli lettere og raskere utvise utlendinger som begår kriminelle handlinger. Det er i prinsippet bra. Spørsmålet er om det i realiteten vil gå mest ut over ofrene eller bakmennene. GRETA anbefaler at det bør fokuseres på effektiv implementering av straffefritak for kriminelle handlinger begått av ofre for menneskehandel (Tillegg 1: pkt. 26-27).

Utvisning av kriminelle asylsøkere

Regjeringen skriver at de vil “opprette en hurtigfil for asylsøkere som blir tatt for kriminelle handlinger (som for eksempel besittelse og salg av narkotika), der søknaden behandles raskt og søkeren returneres til opprinnelseslandet ved avslag.”  Når vi vet at mange narkotikaselgere er ofre for menneskehandel, som KOMs siste rapport (s.40) viser, er det fare for at ofrenes rettigheter ikke blir ivaretatt.

Det er viktig å ikke svekke retten ofre har beskyttelse og hjelp. Norsk lov gir anledning til oppholdstillatelse til ofre for menneskehandel på bakgrunn av personlig situasjon eller samarbeid i etterforskningen. Mangel på ID-papirer er ofte et hinder. GRETA kommer med en klar oppfordring til den nye regjeringen om at arbeidet med å skaffe ID-papirer styrkes (pkt. 206)

Det er viktig å kombinere kriminalitetsbekjempelse og samtidig ivareta ofrenes rettigheter. Moderneslaveri.no forventer at regjeringen Solberg viser i praksis at de tar GRETAs anbefalinger på alvor, og fører en offensiv politikk mot menneskehandel.

PS: Dette er ikke ment som noen dyptgående gjennomgang av rapporten fra GRETA. For å lese rapporten i sin helhet, kan du gå hit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: